Uw bepalingen en voorwaarden van het gebruik

Identiteit van de ondernemer. XAVIES’; Atlasstraat, 8680 Koekelare, België; Tel +32 472 56 26 44; info@xavies.be; BE 0666 670 013

Algemeen

1.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van XAVIES' en op iedere tussen XAVIES’ en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van XAVIES’. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2    Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. XAVIES’ behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door XAVIES’ erkend.

Aanbod

2.1    Het aanbod is vrijblijvend. XAVIES’ is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen

2.2   Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als er gebruik gemaakt wordt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. XAVIES’ kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten

2.3   Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden XAVIES’ niet.

Levering

3.1    Bestellingen worden verstuurd naar België en naar Nederland

3.2   Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan XAVIES’ kenbaar heeft gemaakt.

3.3   In het kader van de regels van de koop op afstand zal XAVIES’ bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3.4   Aan de leveringsplicht van XAVIES’ zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door XAVIES’ geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3.5   Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.6   XAVIES’ neemt geen verantwoordelijk voor de levering die te laat komen of voor een bestelling welke verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag ka nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.

3.7   Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn, en als dat niet zo is, XAVIES’ daarvan binnen de 24u verwittigt. XAVIES’ probeert immers steeds een goede oplossing te vinden voor elk mogelijk probleem met de levering van je bestelling.

Prijzen

4.1    Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

4.2   Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.3   Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en of zetfouten is XAVIES’ niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Betaling

5.1    De betaling gebeurt altijd vóór de verzending van de goederen.

5.2   De koop is pas definitief gesloten als XAVIES’ binnen de 10 dagen uw betaling ontvangen heeft door overschrijving van het volledige bedrag, inclusief BTW, op onze bankrekening BE81 7370 4686 8524, met vermelding van uw bestelnummer.

5.3   Indien het pakket afgehaald word, kan er vooraf via overschrijving betaald worden of cash bij afhaling. Een datum voor afhaling moet steeds afgesproken worden via e-mail.

Zichttermijn / herroepingsrecht

6.1    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

6.2   Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6.3   Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking. Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt XAVIES’ zich het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt XAVIES’ binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de consument worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

6.4   Indien de consument na afloop van de boven genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.5   Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.

Gegevensbeheer

7.1    Indien u een bestelling plaatst bij XAVIES’, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van XAVIES’. XAVIES’ houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

7.2   XAVIES’ respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

7.3   XAVIES’ maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Aanbiedingen

8.1    Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2   Mondelinge toezeggingen verbinden XAVIES’ slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.3   Aanbiedingen van XAVIES’ gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.4   XAVIES’ kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

8.5   Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Overeenkomst

9.1    Een overeenkomst tussen XAVIES’ en een consument komt tot stand nadat een bestelling opdracht door XAVIES’ op haalbaarheid is beoordeeld.

9.2     XAVIES’ behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Overmacht

10.1     XAVIES’ is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2     Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van XAVIES’ alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3     XAVIES’ behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is XAVIES’ gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4     Indien XAVIES’ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde / het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Aansprakelijkheid

11.1     XAVIES’ is niet aansprakelijk voor schade aan derden / ziekte van de consument ten gevolge van verkeerde bewaring/opslag.

11.2    XAVIES’ is niet aansprakelijk voor schade aan derden toe te schrijven aan het gebruik van de producten na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum

11.3    XAVIES’ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van allergische reacties op bepaalde bestanddelen van onze producten. De klant is voldoende geïnformeerd door de vermelding op het etiket van de aanwezige allergenen

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1    Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van XAVIES’, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, gerechtelijk arrondissement Kortrijk, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.